• Płocka Szansa Edukacyjna


   • Stypendia pod nazwą "Płocka szansa edukacyjna" przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej – dochód poniżej 3.400 zł BRUTTO miesięcznie na osobę w rodzinie oraz osiągającym dobre wyniki nauczania. Wnioski o przyznanie stypendium Płockiej szansy edukacyjnej można składać w szkołach po zakończeniu semestru w terminach odpowiednio do 5 dnia lutego lub w czerwcu do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w każdym roku.

    więcej informacji

     

   • Płockie Talenty

   •  

    Stypendia pod nazwą "Płockie Talenty" przyznawane są uczniom szczególnie uzdolnionym o znaczących osiągnięciach edukacyjnych pobierających naukę na terenie miasta Płocka, począwszy od roku szkolnego 2021/2022.

    więcej informacji

     

   • stypendia za wyniki w nauce lub sporcie

   •  

    Stypendia za wyniki w nauce lub w sporcie przyznawane są dwa razy w ciągu roku szkolnego po zakończeniu każdego semestru bez konieczności składania wniosku. Stypendia otrzymują uczniowie uczęszczający do szkół prowadzonych przez Miasto Płock bez względu na miejsce zamieszkania, z wyj. uczniów klas I – III szkół podstawowych i absolwentów wszystkich typów szkół.

    więcej informacji

     

   • stypendia szkolne

   •  

    Stypendia szkolne mogą być przyznane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Płocka i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie – dochód nie większy niż 600 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do dnia 15 września każdego roku w szkołach lub w Zarządzie Jednostek Oświatowych, jeśli siedziba szkoły znajduje się poza granicami miasta.

    więcej informacji

     

   • zasiłki losowe

   •  

    Zasiłki losowe mogą być przyznane uczniom, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego, zamieszkałym na terenie miasta Płocka, którzy przejściowo znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek losowy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku w szkołach lub w Zarządzie Jednostek Oświatowych, jeśli siedziba szkoły znajduje się poza granicami miasta.

    więcej informacji

   • MojeStypendium.pl

   • Na portalu mojestypendium.pl znajdują się:

    ● baza aktualnych stypendiów, konkursów i staży (ponad 16 800 informacji z Polski i zagranicy),

    ●  artykuły o stypendiach,

    ●  informacje dla organizatorów programów stypendialnych i badania dotyczące systemu stypendiów.