• rekrutacja krok po kroku

     • krok 1 - poznaj zawody w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości

      krok 2 - wybierz interesujący Cię zawód

      krok 3 - zaloguj się w systemie elektronicznym i wybierz Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości 

           https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl/

      krok 4 - złóż w ZSUiP wymagane dokumenty:

      1. Wydruk podania z systemu elektronicznego naboru.

      2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

      3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki szkolnej podstawowej.

      4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

      5. Fotografię

       

      ZASADY REKRUTACJI

      Kryteria przyjęcia do Technikum nr 4 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 4:

      O przyjęciu do szkoły decyduje:

      1. Liczba punktów będących sumą punktów:

      uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty
      za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech zajęć edukacyjnych:
      - język polski, matematyka, język angielski

      - ocena z wybranego przez kandydata spośród następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych: historia, geografia, biologia, fizyka, chemia;

      za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;


      2. Złożenie wymaganych dokumentów w określonym w harmonogramie naboru terminie 

       

      Postanowienia końcowe.

      1. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów chętnych do podjęcia nauki którejkolwiek z oferowanych klas, szkoła zastrzega sobie prawo do rezygnacji z otwarcia takiej klasy. Kandydatowi, który ubiega się o przyjęcie do tej klasy, szkolna komisja rekrutacyjna zaproponuje podjęcie nauki w innej klasie.

      2. Do klasy pierwszej szkół na podbudowie szkoły podstawowej (technikum i branżowej szkoły I stopnia) nie są przyjmowani kandydaci pełnoletni.

      3. Kandydaci, którzy nie są tegorocznymi absolwentami szkoły podstawowej, przyjmowani są wyłącznie w trybie rekrutacji uzupełniającej, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

      Poniżej zamieszczamy link do zasad rekrutacji ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty w Warszawie na rok szkolny 2024/2025

      http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/zasady-rekrutacji