• rekrutacja 2022/2023 ważne daty

    • od 16 maja – 20 czerwca 2022 r. w godz. 9:00 – 15:00 kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły 

     od 16 maja do 25 lipca  wydawanie skierowania  na  badania  lekarskie kandydatowi do technikum i branżowej szkoły.

     od  24  czerwca  do  13  lipca w godz. 9:00 – 15:00 kandydaci  składają  kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty i pobierają skierowania na badania lekarskie.

     do 13 lipca do godz. 15:00 – weryfikacja wniosków i oświadczeń przez Komisję Rekrutacyjną.

     20 lipca 2022 r. podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej oraz list kandydatów niezakwalifikowanych.

     od 21 – 27 lipca w godz. 9:00 – 15:00 uczniowie umieszczeni  na  listach  kandydatów  zakwalifikowanych składają potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole w postaci oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu  zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  podjęcia praktycznej nauki zawodu; (jeśli nie dostarczyli ich wcześniej).

     28  lipca do  godz. 14:00   ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

     Rekrutacja uzupełniająca – od 1 sierpnia od godz. 14:00 do 19 sierpnia 2022 r.