• rekrutacja 2024/2025 ważne daty:

    • od 15 maja – 29 maja 2024 r. do godz. 15:00 kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły .

     od 15 maja do 22 lipca 2024 r. wydawanie skierowania na badania lekarskie kandydatowi do technikum i branżowej szkoły.

     od 3 lipca do 10 lipca 2024 r. do godz. 15:00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

     19 lipca 2024 r. do godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

     od 19 do 24 lipca 2024 r. do godz. 15:00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

     25 lipca 2024 r. do godz. 14:00  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

     Rekrutacja uzupełniająca – od 29 lipca do 12 sierpnia 2024 r.