• krok po kroku

      • KROK PO KROKU

       krok 1 - poznaj zawody w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości

       krok 2 - wybierz interesujący Cię zawód

       krok 3 - zaloguj się w systemie elektronicznym i wybierz Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości 

            https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl/

       krok 4 - złóż w ZSUiP wymagane dokumenty:

       1. Wydruk podania z systemu elektronicznego naboru.

       2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

       3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki szkolnej podstawowej.

       4. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

       5. Fotografię

        

       WAŻNE DATY

       od 15 maja – 29 maja 2024 r. do godz. 15:00 kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły .

       od 15 maja do 22 lipca 2024 r. wydawanie skierowania na badania lekarskie kandydatowi do technikum i branżowej szkoły.

       od 3 lipca do 10 lipca 2024 r. do godz. 15:00 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

       19 lipca 2024 r. do godz. 12:00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

       od 19 do 24 lipca 2024 r. do godz. 15:00 potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

       25 lipca 2024 r. do godz. 14:00  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

       Rekrutacja uzupełniająca – od 29 lipca do 12 sierpnia 2024 r.

        

       ZASADY REKRUTACJI

       Kryteria przyjęcia do Technikum nr 4 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 4:

       O przyjęciu do szkoły decyduje:

       1. Liczba punktów będących sumą punktów:

       uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty
       za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech zajęć edukacyjnych:
       - język polski, matematyka, język angielski

       - ocena z wybranego przez kandydata spośród następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych: historia, geografia, biologia, fizyka, chemia;

       za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;


       2. Złożenie wymaganych dokumentów w określonym w harmonogramie naboru terminie 

        

       Postanowienia końcowe:

       1. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów chętnych do podjęcia nauki którejkolwiek z oferowanych klas, szkoła zastrzega sobie prawo do rezygnacji z otwarcia takiej klasy. Kandydatowi, który ubiega się o przyjęcie do tej klasy, szkolna komisja rekrutacyjna zaproponuje podjęcie nauki w innej klasie.

       2. Do klasy pierwszej szkół na podbudowie szkoły podstawowej (technikum i branżowej szkoły I stopnia) nie są przyjmowani kandydaci pełnoletni.

       3. Kandydaci, którzy nie są tegorocznymi absolwentami szkoły podstawowej, przyjmowani są wyłącznie w trybie rekrutacji uzupełniającej, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

       Poniżej zamieszczamy link do zasad rekrutacji ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty w Warszawie na rok szkolny 2024/2025

       http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/zasady-rekrutacji