• egzamin zawodowy

    • Harmonogram egzaminów w sesji letniej:

     Wykaz przyborów na egzaminach: komunikat_o_przyborach_(3).pdf

      

     Ważne dla zdającego informacje o egzaminie zawodowym Sesja ZIMA-LATO 2024 r. – Formuła 2019:
      

     Egzamin zawodowy jest przeprowadzany z zakresu jednej kwalifikacji umożliwia uzyskanie: 
     •  certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kwalifikacji, 

     • dyplomu zawodowego – w przypadku uzyskania certyfikatów kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia średniego - odpowiednio do wymaganego dla danego zawodu poziomu wykształcenia. 

     1. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany w terminach ustalonych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
     2. Przystąpienie do egzaminu zawodowego ucznia jest obowiązkowe. 
     3. Nieprzystąpienie ucznia do egzaminu zawodowego w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie skutkuje nie uzyskaniem przez ucznia promocji do następnej klasy lub nie ukończeniem szkoły. 
     4. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym, lub przerwał ten egzamin w części pisemnej lub części praktycznej, może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym. W tym celu należy złożyć do dyrektora szkoły udokumentowany wniosek nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu. 
     5. Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i praktycznej: część pisemna - test pisemny z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, a część praktyczna w formie zadania lub zadań praktycznych. 
     6. Do części pisemnej egzaminu zawodowego zdający przystępuje w szkole, do której uczęszcza. 
     7. Do części praktycznej egzaminu zawodowego uczeń przystępuje w szkole, do której uczęszcza, albo w placówce lub centrum, w którym odbywa praktyczną naukę zawodu, lub u pracodawcy, u którego odbywa praktyczną naukę zawodu. 
     8. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza co roku komunikat dotyczący szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego, a na miesiąc przed pierwszym dniem terminu głównego egzaminu – komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. 


     Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał: 
     a. z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz 
     b. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. 
      

     Część pisemna egzaminu:

     1. trwa 60 minut. 
     2. jest w formie testu pisemnego, z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego. Test pisemny składa się z 40 zadań testowych wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.
     3. po jej zakończeniu zdający uzyskuje wstępną informację o liczbie poprawnie udzielonych odpowiedzi. Odpowiedzi udzielone przez zdających zostają zapisane i zarchiwizowane w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego, a następnie przesłane w postaci elektronicznej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 
     4. Wynik części pisemnej egzaminu ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, po elektronicznym odczytaniu odpowiedzi zdającego zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu. 

      

     Część praktyczna egzaminu: 

     1. trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut (czas trwania części praktycznej egzaminu jest określony w Informatorze o egzaminie z każdej kwalifikacji). 
     2. polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. 
     3. jest przeprowadzana według modelu: w - gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa, d - gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja, dk - gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera. 


     Przykładowe zadania egzaminacyjne do części pisemnej wraz z rozwiązaniami i części praktycznej egzaminu zawodowego są zamieszczone w Informatorach o egzaminie zawodowym, dostępnych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/egzaminy-zawodowe/egzamin-zawodowy-formula-2019